Política de Privacitat

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

VIDARENYS, S.L. (d’ara endavant, “Shopie and Olivia”) amb domicili social al Rial de sa Clavella, 47 08350 Arenys de Mar Barcelona. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 00.000, foli 000, full B-000.000 i amb NIF B-63037881

– Adreça electrònica: hola@sophieandolivia.cat

Sophie and Olivia pot recopilar la següent informació personal dels usuaris de la pàgina web de Sophie and Olivia (“WEB”) a través dels formularis corresponents: nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon, data de naixement, sexe i targeta de crèdit (PAN+CVV2) en compliment dels estàndards PCI DSS o número de compte (facilitat pel client en cas de devolució) quan l’usuari visita la WEB, es registra, fa una comanda en línia, es posa en contacte amb Sophie and Olivia o participa en promocions o enquestes de Sophie and Olivia.

A més, Sophie and Olivia recopila tota la informació relativa a la seva navegació per la WEB i la seva interacció amb la marca.
Totes les dades personals que recopila Sophie and Olivia procedeixen de l’interessat, a excepció de les dades de contacte que ens poden ser facilitades per amics o familiars:

– Per a l’enviament d’un xec regal o un altre obsequi.

– Per compartir els preferits desats a la WEB.

Les dades personals de l’interessat són tractades amb les finalitats següents segons que correspongui:

– Gestió i desenvolupament del registre a la WEB. El registre suposa l’elaboració de perfils de la navegació de l’usuari per la WEB. Aquest perfil consisteix en l’ús de les dades personals del client i de la informació de la seva navegació com ara els productes vistos o afegits a la bossa, les seccions de la WEB visitades, la ubicació per avaluar les seves preferències i/o interessos personals amb l’objectiu d’oferir-li els continguts de la WEB, les ofertes, els serveis i els productes adequats al seu perfil.

– Gestió i desenvolupament de la compra en línia. Utilitzem la informació personal del client per processar i lliurar-li la seva comanda, informar-lo per correu electrònic i/o SMS de la situació de la seva comanda i fer les comprovacions antifrau. En cas de rebre el consentiment de l’interessat, conservem les dades de la seva targeta de crèdit per a futures compres.

– Gestió i enviament d´informació sobre promocions exclusives, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil, interessos i necessitats de l’interessat com a client a través de correu electrònic, SMS, adreça postal o qualsevol altre canal de comunicació i/o plataforma digital. L’enviament d’aquesta informació suposa l’elaboració de perfils dels usuaris, que consisteix a utilitzar les dades personals, l’històric de les seves compres si n’hi ha, així com la informació de navegació per la WEB per avaluar certs aspectes relacionats amb les seves preferències personals amb l’objectiu d’oferir-li les comunicacions comercials adequades al seu perfil. Si és el cas, determinada informació personal del client podrà ser utilitzada per personalitzar comunicacions en mitjans digitals.

Dins d’aquesta finalitat s’inclouen les accions promocionals, com, per exemple, la gestió de concursos o sorteigs.

– Resposta a l’exercici dels drets de privacitat (detallats més endavant), així com a consultes i reclamacions per part del interessat.

– Gestió del servei d’alertes per quan una determinada peça de roba estigui disponible a la WEB.

– Gestió i emissió de documents acreditatius de venda: factura simplificada electrònica, factura de venda.

Sophia and Olivia guardarà les dades personals només durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, fer millores, activar els seus serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que pot conservar les dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que l’interessat hagi deixat de fer servir els serveis de Sophia and Olivia o que hagi deixat d’utilitzar la WEB. Després d’aquest període, les dades personals seran bloquejades de tots els sistemes de Sophia and Olivia.

Sophia and Olivia té les següents bases legítimes per poder tractar les dades personals: 

Execució d´un contracte

La base legal del tractament de les dades personals de l’interessat que es recullen és l’execució del contracte de compravenda. En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible la realització de la compravenda.

En relació amb les següents finalitats, la base legal del tractament de les dades personals de l´interessat serà l´execució del contracte de compravenda.

– Gestió i emissió de la factura de compravenda (inclosa, en el seu cas, la factura simplificada electrònica).

– Gestió i emissió del document “Tax Free” en relació amb una compravenda de productes.

Compliment d´una obligació legal

En relació amb les finalitats següents la base legal del tractament de les dades personals de l´interessat és el compliment d´una obligació legal:

– Gestio i emissió de la factura de compravenda

– Resposta a l’exercici dels drets de privacitat (detallats més endavant), així com a consultes i reclamacions per part del interessat.

Consentiment

En relació amb les finalitats següents la base legal del tractament de les dades personals de l’interessat és el consentiment d’aquest, en cas que s’hagi prestat:

– Gestió del registre a la WEB.

– Gestió de l’enviament d’informació sobre promocions exclusives, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil de l’interessat.

– Gestió del servei d’alertes de disponibilitat de peces a la WEB.

– Gestió del servei de wifi a les botigues Sophia and Olivia.

– Conservació de les dades de les targetes de pagament per a futures compres.

La retirada del consentiment d’aquests tractaments per part de l’interessat no condicionarà l’execució del contracte de compravenda formalitzat entre aquest i Sophia and Olivia.

Interès legítim

En relació amb les següents finalitats la base legal del tractament de les dades personals de l’interessat és l’interès legítim de Sophia and Olivia:

–  Elaboració de perfils mitjançant la navegació per la WEB per part d’un usuari que hi estigui registrat, així com de tots aquells usuaris que ens hagin facilitat les seves dades per a qualsevol altra finalitat.

– Elaboració de perfils per a l’enviament d’informació sobre promocions exclusives, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil de l’interessat.

– Enviament d’enquestes de satisfacció sobre els productes adquirits o serveis utilitzats pels clients de Sophia and Olivia per sol·licitar la seva opinió i poder millorar-los.

El nostre interès legítim consisteix a poder garantir que la nostra WEB continuï sent segura, i també a ajudar Sophia and Olivia a entendre les necessitats, expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els serveis, productes i marques. Totes aquestes accions es duen a terme amb la finalitat de millorar el nivell de satisfacció del client i assegurar una experiència única de navegació i compra.

Les dades personals de l’interessat poden ser cedides/comunicades als destinataris següents:

– Ala administradors de sophieandolivia.cat

– Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable.

– Empreses encarregades del tractament de dades (proveïdors de detecció i prevenció de frau, serveis tecnològics, serveis d’atenció al client, serveis publicitaris i màrqueting, etc.) i, en general, tercers proveïdors que siguin necessaris per a la prestació dels serveis oferts per Sophie and Olivia (proveïdors de serveis de missatgeria i transport, etc.).

També poden produir-se transferències internacionals de dades pel que fa a les cessions/comunicacions anteriors per a les quals Sophie and Olivia utilitzarà les Clàusules Contractuals Tipus adaptades per la Comissió Europea i l’Escut de Privacitat UE-EUA com a garantia d’aquelles transferències fetes a països que no disposen d’una decisió d’adequació de la Comissió Europea. En qualsevol cas, els tercers amb els quals es comparteixen determinades dades de caràcter personal hauran acreditat amb caràcter previ l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció d’aquestes.

Sophie and Olivia no ven en cap cas dades de clients a tercers.

La WEB utilitza tècniques de seguretat de la informació com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades i garantir-ne la confidencialitat. Per aconseguir aquests fins, l’usuari accepta que Sophie and Olivia obtingui dades a l’efecte de l’autenticació corresponent dels controls d’accés.

Addicionalment, qualsevol transacció feta a través de la WEB/ s’efectua a través de sistemes de pagament segurs. Les dades confidencials de pagament són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat corresponent.

Sophie and Olivia manifesta que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Li corresponen els següents drets que poden ser exercits a través de l’adreça de correu electrònic hola@sophieandolivia.cat:

Dret d’accés

 

Té dret a obtenir confirmació sobre si a Sophie and Olivia estem tractant dades personals que el concerneixen, o no, així com a accedir a les seves dades personals que tingui Sophie and Olivia.

Dret de rectificació

 

Té dret a sol·licitar que Sophie and Olivia rectifiqui les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes. Si està registrat a la nostra WEB pot resultar més senzill que les corregeixi vostè directament mitjançant la modificació del perfil.

Dret de supressió/dret a l’oblit

 

Pot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

Dret de limitació

 

Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Dret de portabilitat

 

Té dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.

Dret d’oposició

 

Pot oposar-se al fet que les dades personals siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim perseguits per Sophie and Olivia, inclosa l’elaboració de perfils. En aquest cas, Sophie and Olivia deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Decisions individuals automatitzades

 

Té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que tingui efectes jurídics sobre la seva persona o l’afecti significativament de manera similar. No obstant això, no és possible exercir aquest dret en cas que la decisió sigui necessària per a la formalització o execució d’un contracte entre vostè i Sophie and Olivia; estigui autoritzada pel dret aplicable a Sophie and Olivia sempre que estableixi mesures adequades per salvaguardar els seus drets, llibertat i interessos legítims; o es basi en el seu consentiment explícit.

Dret a presentar una reclamació

 

Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l´Autoritat de Control local competent.

Política de Cookies

QUE SÓN LES COOKIES I COM S’UTILITZEN?

Les cookies són arxius instal·lats a l’ordinador, el telèfon, la tauleta o qualsevol altre dispositiu de l’usuari, amb la finalitat de registrar les activitats d’aquest durant el seu temps de navegació en aquesta pàgina web i/o l’aplicació mòbil de Sophie and Olivia (“Web”). Mitjançant l’ús de les cookies, el servidor on es troba la Web pot reconèixer el navegador que utilitza l’usuari, la qual cosa permet, per exemple, a l’usuari registrat accedir a les àrees i els serveis sense haver de registrar-se a cada visita i recordar les seves preferències d’idioma, país, etc., en les futures visites. Les cookies també s’utilitzen per mesurar l’audiència i els paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.
Nosaltres no emmagatzemem informació sensible d’identificació personal como l’adreça, la contrasenya, etc., en les cookies que utilitzem.

La informació emmagatzemada a les cookies de la Web/App és utilitzada per VIDARENYS, S.L. (d’ara endavant, “SOPHIEANDOLIVIA”) amb domicili social al Rial de sa Clavella, 47 08350 Arenys de Mar Barcelona.

Finalitat Descripció
 Cookies de rendiment Són aquelles que ens permeten comptar visites a la Web i fonts de trànsit, quantificar el nombre d’usuaris, i poder així mesurar i fer l’anàlisi estadística de l’ús que en fan els usuaris.
 Cookies funcionals Són aquelles que et permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris com, per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.
Cookies necessàries Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra Web. Permeten, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, fer el procés de compra d’una comanda, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
Cookies dirigides Són aquelles que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de la seva navegació per la Web per mostrar-los publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.
Cookies de xarxes socials

Són aquelles que estan configurades per una sèrie de serveis de xarxes socials, que hem agregat al lloc, per permetre compartir el nostre

contingut amb els amics i les xarxes.

Gestió  
Cookies de gestió pròpia Són aquelles que són creades o gestionades per Sophie an Olivia, com a responsable del lloc Web/App.
Cookies de tercers Són aquelles que són administrades per prestadors de serveis aliens a Sophie and Olivia. Es detallen els tercers al panell de Configurar cookies

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al teu equip mitjançant la configuració de les opcions del teu navegador d’internet. En cas que les bloquegis, és possible que certs serveis que necessiten el seu ús no estiguin disponibles per a tu.

A continuació, t’oferim enllaços als quals trobaràs informació sobre com pots activar les preferències als principals navegadors: 

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Opera

Si has acceptat les cookies de tercers, podràs eliminar-les des de les opcions del navegador o des del sistema ofert pel mateix tercer.

Pots configurar les categories de cookies opcionals clicant al botó d’ajustament de cookies a continuació:
Configurar Cookies

Sophie and Olivia guardarà les dades personals només durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les necessitats que es plantegin; fer millores, activar els seus serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que pot conservar les dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que l’interessat hagi deixat d’utilitzar els serveis de Sophie and Olivia o la WEB. Després d’aquest període, les dades personals seran bloquejades de tots els sistemes de Sophie and Olivia.

La validesa del consentiment prestat no tindrà una durada superior a 13 mesos, i un cop passat aquest termini, se sol·licitarà un nou consentiment quan es visiti la nostra WEB.

El tractament de les dades es fa, amb caràcter general, per part de prestadors de serveis ubicats dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell de protecció adequat.

També poden produir-se transferències internacionals de dades en seu de comunicacions d’aquests a tercers, per a les quals Sophie and Olivia utilitzarà les clàusules contractuals tipus adaptades per la Comissió Europea com a garantia d’aquelles transferències fetes a països que no disposen d’una decisió d’adequació de la Comissió Europea. En tot cas, els tercers amb els quals es comparteixen determinades dades de caràcter personal hauran acreditat amb caràcter previ l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció d’aquestes.

Sophie and Olivia no ven en cap cas dades de clients a tercers.

Els tercers països als quals es fan transferències internacionals de dades són Rússia, els EUA i el Canadà.

Pots informar-te de les transferències a tercers països que, si escau, fan els tercers identificats en aquesta Política de cookies en les seves corresponents polítiques.

 

Per qualsevol cosa. Posi’s en contacte amb mi.

 

[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]